ارتباط با مانتکو

تلفن : 22020700 - 78374 (021)
آدرس : تهران، بلوار نلسون ماندلا، خیابان عاطفی غربی، پلاک ۱۱۲، واحد ۲
بخش فروش: sales@junipernetworks.ir
بخش فنی : technical@junipernetworks.ir
بخش مدیریت: ceo@junipernetworks.ir
بخش روابط عمومی: info@junipernetworks.ir